Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
733 woorden
11 minuten leestijd

NIEUWSFLASH NOVAG SEPTEMBER 2022 Resultaten leden enquête pilot Zwolle / RIV op advies bedrijfsarts

NIEUWSFLASH NOVAG SEPTEMBER 2022
Resultaten leden enquête pilot Zwolle / RIV op advies bedrijfsarts De verzekeringsarts blijft integer!

In juli heeft NOVAG een enquête gehouden onder zijn leden. De respons was groot, bijna 50% van onze leden heeft meegewerkt aan onze enquête, sowieso een hoge score, vooral in de vakantietijd. Waarvoor dank, de verzekeringsarts blijft geëngageerd.

RIV toets op advies van de bedrijfsarts

De resultaten zijn helder: bijna 80% van de verzekeringsartsen geeft aan dat RIV toetsing op basis van het advies van de bedrijfsarts een negatieve invloed zal hebben op de re-integratie kansen van de werknemer. Bijna 70% is van mening dat dit zal leiden tot een hogere instroom in de WIA.

De enquête bevestigt het standpunt dat onze voorzitter namens NOVAG heeft ingenomen in het door de Tweede Kamer georganiseerde rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re- integratie inspanningen door het UWV" (Kamerstuk 35589).

Op dit moment is het voorstel van de baan, maar het kan morgen terug op de agenda komen als UWV zijn zaken niet op orde krijgt. UWV zou daar ook een belang bij hebben gezien de capaciteitsproblemen.

Pilot Zwolle

In Zwolle heeft UWV een pilot uitgevoerd waarbij WIA uitkeringen werden toegekend zonder dat er conform de wet beoordeeld was of er recht was op een uitkering, wat leidde tot onrechtmatige toekenning van uitkeringen en ongelijke behandeling van zieke werknemers. In Hengelo had UWV dezelfde plannen. Na protest van NOVAG en aandacht van de pers is de pilot Hengelo geannuleerd.

Het resultaat van de enquête onder onze leden is ook op dit punt helder, meer dan 80% van onze leden geeft in de enquête aan dat ze deze manier van weken ontoelaatbaar vinden.

UWV daarentegen vindt dat medewerkers vooral vrijheid en ruimte moeten blijven pakken voor (red: dit soort) vernieuwingen en innovaties in onze dienstverlening. Ongelijke behandeling van verzekerden en toekennen van uitkeringen op onwettelijke basis is daarbij voor UWV en het zeer beperkte aantal medewerkers dat aan dit soort toestanden wil meewerken geen bezwaar.

De resultaten van de enquête bevestigen dat er steeds grotere afstand ontstaat tussen de hogere managementlagen, waar een soort normvervaging speelt, en de verzekeringsartsen bij UWV.
In dat opzicht is de voorkeur van de leden voor een onafhankelijke medische dienst los van UWV binnen de overheid een logische keuze.

Recente ontwikkelingen

Op 26 augustus 2022 is de brief van minister van Gennip aan de Tweede Kamer betreffende de mismatch sociaal medisch beoordelen en hardheden in de WIA gepubliceerd.

Eén van de opvallendste maatregelen is het automatisch toekennen van WGA 80-100 per einde wachttijd bij 60 plussers. Positief aan deze maatregel is dat hij willekeur uitsluit, elke 60 plusser krijgt dezelfde behandeling per einde wachttijd op hoofdlijnen. Er zit nog wat venijn in de technische details, maar we laten dit in deze nieuwsflash vooralsnog voor wat zij zijn.

Positief is ook dat de NVVG zich krachtig heeft ingezet voor het regiemodel, waarbij de inhoudsdeskundige bepaalt wat er moet gebeuren. Voor de professional voor de hand liggend, voor het UWV tot voor nu (nog) niet.

Bijzonder is echter dat de minister aangeeft, dat de 60+ regeling ingegeven is door een tekort aan verzekeringsartsen bij UWV. Ook de motivatie voor het RIV op advies van de bedrijfsarts was gemotiveerd door een tekort aan verzekeringsartsen.

UWV verwijst ook altijd naar het capaciteitsproblemen om normvervaging, zoals de pilots in Groningen, Zwolle, Hengelo, en nu Heerlen te verantwoorden. Bijzonder daarbij is dat UWV de afgelopen jaren altijd intern de beoogde capaciteit aan verzekeringsartsen op de werkvloer had, soms iets te veel, soms iets te weinig. De communicatie naar buiten was anders. UWV communiceerde voortdurend dat er te weinig capaciteit was om al het werk te verrichten.

Die communicatie is begrijpelijk, als je als organisatie aangeeft op sterkte te zijn, terwijl de achterstanden zich opstapelen. Je kan medewerkers ook alleen motiveren om contra legem en onethisch te handelen als er sprake is van een “noodsituatie”.

Gelukkig blijft de verzekeringsarts integer, en dat moet en zal zo blijven. De uitslag van de enquête geeft het bestuur een warm gevoel, en we zien het als een blijk van steun, dat motiveert ons om verder te gaan. Ook in de toekomst blijft uw steun essentieel.

Met vriendelijke groet, namens het NOVAG-bestuur

Wim Van Pelt

Nieuwsoverzicht