Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
980 woorden
11 minuten leestijd

Nieuwsflash NOVAG mei 2021

Besluit van de bestuurder SMV in de claim

Kernpunten van het besluit voor de verzekeringsarts

Tot op heden is taakdelegatie op basis van jurisprudentie niet toegestaan in de claim. 

Een verzekeringsarts kan niet gedwongen worden om met taakdelegatie te werken. 

Als een verzekeringsarts met taakdelegatie wil werken bepaalt hij/zij zelf welke taken hij wil delegeren. 

Taken die niet gedelegeerd kunnen worden zijn: 

 • Medische anamnese. 
 • Lichamelijk onderzoek of onderzoek van de psyche. 
 • Oordeelsvorming inzake belastbaarheid c.q. weging relevante feiten. 
 • Stellen van een medische diagnose. 
 • Verwijzen voor expertise c.q. interventie. 
 • Opstellen Functionele Mogelijkheden Lijst en professionele eindselectie. 
 • Formuleren verzekeringsgeneeskundige eindconclusie en argumentatie hiervoor. 
 • Het stellen van een beargumenteerde prognose ten aanzien van de mogelijkheden tot functioneren.

Geschillen over de invulling van de taakdelegatie zullen voorgelegd kunnen worden aan een onafhankelijke commissie of Bureau Integriteit. 

Besluit bestuurder SMV in de claim na adviestraject OR/OC, toelichting voor de VA:

Sinds 2005 is de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep dat taakdelegatie bij verzekeringsgeneeskundig onderzoek, in ieder geval door niet-artsen, ontoelaatbaar is bij claimbeoordeling. De Centrale Raad van Beroep heeft daarbij geoordeeld dat bij het verzamelen en vaststellen van relevante gegevens reeds sprake zal zijn van een begin van oordeelsvorming bij de betreffende verzekeringsarts. Dit geldt zowel voor het verzamelen van gegevens door middel van dossieronderzoek als vergaren van gegevens door middel van gesprekken met verzekerden, welke taak bij uitstek aan de verzekeringsarts is toebedeeld, aldus de uitspraak van de Centrale Raad.

UWV stelt dat de kans klein is dat de Centrale Raad van Beroep die lijn anno 2021 zou aanhouden, maar dat is een aanname, die niet onderbouwd is door een daadwerkelijke wijziging in de jurisprudentie van de CRvB. Overigens gaf UWV eerder aan dat taakdelegatie in de claim zonder wetswijziging (Schattingsbesluit) niet mogelijk is. Die, volgens UWV noodzakelijke wetswijziging, is er niet gekomen. Voor verzekeringsartsen die met taakdelegatie in de claim willen werken wordt het afwachten of de CRvB daadwerkelijk zijn jurisprudentie gaat wijzigen en hoe de tuchtrechter zal oordelen.

Op die basis zag de Ondernemingsraad grote risico’s bij de invoering van SMV in de claim voor cliënten, medewerkers en UWV, mocht de CRvB zijn jurisprudentie handhaven.

 • Dat zou voor cliënten kunnen betekenen dat beoordelingen op grote schaal overgedaan moeten worden, jaren na de originele beoordeling.
 • Voor medewerkers, met name voor verpleegkundigen en verzekeringsartsen, bestaat het risico dat ze tuchtrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.
 • Voor UWV zou het tot substantiële imagoschade leiden, omdat het dan onwettelijk gehandeld heeft.

De Ondernemingsraad heeft zich in de afgelopen periode dan ook zo veel mogelijk gericht op beperken van die risico’s.

Om die risico’s te beperken is er in samenwerking met de werkgever en externe deskundigen gekeken naar oplossingsrichtingen.

Op die basis is De Handreiking Taakdelegatie UWV hernieuwd en vormt die handreiking ook onderdeel van het besluit. De handreiking geeft meer duidelijkheid over voorbehouden taken, de juridische kaders, inclusief de juridisch positie van artsen en verpleegkundigen, zodat medewerkers weloverwogen kunnen beslissen of en in welke mate ze willen werken met taakdelegatie en binnen de organisatie ook breder duidelijk is welke kaders van toepassing zijn.

De Ondernemingsraad achtte het ook essentieel dat zowel de verzekeringsarts als ook de verpleegkundige bij een eventueel (medisch) geschil over de wijze waarop de taakdelegatie wordt vormgegeven, de mogelijkheid heeft om dit geschil neer te leggen bij een onafhankelijke commissie taakdelegatie. In dat kader zal er op korte termijn incident-meldingssystematiek ingericht worden binnen UWV, waar melding gemaakt kan worden van incidenten, breder dan alleen de taakdelegatie, inclusief een onafhankelijke commissie. De doelstelling is om die systematiek op termijn van enkele maanden in te richten. Mocht dat niet lukken op korte termijn dan zal in de overgangsperiode alleen voor taakdelegatie een onafhankelijke commissie ingericht worden. Overigens is het inrichten van zo’n incident-meldingssystematiek een wettelijke verplichting voor UWV in het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Mocht een verpleegkundige of een verzekeringsarts onder druk gezet worden door het management om met taakdelegatie te werken of taakdelegatie op een manier uit te voeren waar die verpleegkundige of verzekeringsarts niet achter kan staan, dan zal dat beschouwd worden als een integriteitsschending en in die situatie kan melding gedaan worden bij Bureau Integriteit.

Met het besluit dd. 5 mei 2021 is er overeenstemming tussen de Ondernemingsraad en de bestuurder en is de gang naar de Ondernemingskamer voorkomen.

Voor onze beroepsgroep is het belangrijk dat nu ook formeel duidelijk is geworden dat de bevoegdheid om te besluiten om met taakdelegatie te werken bij de verzekeringsarts ligt en UWV taakdelegatie niet kan opleggen. Verder is het belangrijk dat er een onafhankelijke commissie komt 3 waar zorgverleners binnen UWV incidenten kunnen melden. Dit moet ertoe bijdragen dat wantoestanden zoals in Groningen tijdig gemeld kunnen worden, en er ook tijdig actie ondernomen kan worden, in het belang van onze cliënten, onze medewerkers en onze organisatie. Of UWV daadwerkelijk naar een open cultuur en een werkende meldingssystematiek streeft zal moeten blijken bij de concrete inrichting van de onafhankelijke commissie.

Op hoofdlijnen sluit De Handreiking Taakdelegatie en het besluit nu wel aan bij de jurisprudentie, de wetgeving, het tuchtrecht en de kaders die zijn aangegeven door de NVVG. Momenteel werkt de NVVG aan een nieuw kader. Dat kader zal leidend zijn voor de beroepsgroep.

Aansluitend willen we u er ook op wijzen dat werken met MVB in de Ziektewet een vorm van taakdelegatie is, en u op die basis moet voldoen aan de criteria die voor taakdelegatie gelden als u met een MVB werkt. Administratieve ondersteuning door een MS is geen taakdelegatie, maar taakondersteuning.

Over de ontwikkelingen rondom het regiemodel en de brief van de minister volgt nog een nieuwsflash. En zodra het veilig kan zullen we opnieuw starten met kantoorbezoeken, uw feedback rondom nieuwe ontwikkelingen is belangrijk.

Hopende u hiermee voldoende te informeren,
met vriendelijke groet,
namens het NOVAG bestuur,

Wim Van Pelt,

voorzitter Bijlage Handreiking Taakdelegatie

Nog geen lid, word dan net als uw collega’s lid via www.novag.biz

Nieuwsoverzicht